ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35619/praprv.v1i19.301

Ключові слова:

майбутні психологи, професійна підготовка, технології професійної підготовки, інтерактивні технології, технології змішаного навчання, проектні технології

Анотація

В статті представлено результати теоретичного обґрунтування можливостей інноваційних навчальних технологій у забезпеченні ефективності професійної підготовки майбутніх психологів.

Розглянуто особливості застосування інтерактивних технологій, технологій змішаного навчання і проектних технологій як ефективних інструментів реалізації задач професійної підготовки майбутніх психологів. Інтерактивні технології професійної підготовки майбутніх психологів є системою засобів керованої інтеріоризації необхідного базису загальних і спеціальних професійних компетентностей, які використовують можливості і ефекти інтерсуб’єктної психологічної взаємодії в умовах інтерактивного навчального середовища. Технології змішаного навчання характеризуються як способи стимулювання гнучкої, ініціативної і відповідальної практики персоналізованої професійної підготовки майбутніх психологів, яка ефективно поєднує можливості їх традиційного (очного), дистанційного і мобільного навчання. Проектні технології є прогресивними практиками і способами продукування обґрунтованих, операціоналізованих і реалістичних цілей, які дозволяють максимально відтворити (змоделювати) умови і професійні ситуації діяльності психолога-практика, в яких майбутні психологи закріплюють набуті теоретичні знання і апробують засвоєні практичні вміння та навички.

Розглянуті технології професійної підготовки майбутніх психологів дозволяють ефективно оптимізувати та розширити процес конструювання індивідуальних траєкторій розвитку їх загальних і спеціальних професійних компетентностей та сприяють опануванню ними новітнього психологічного інструментарію із перспективою застосування його у подальшій професійній діяльності.

Abstract. The study reveals the results of theoretical rationale for the possibilities of innovative teaching technologies in providing the effectiveness of professional training for the future psychologists.

The paper deals with the characteristics to use interactive technologies, technologies of blended learning and project technologies presented as the effective instruments to implement the tasks of professional training for the future psychologists. Interactive technologies of professional training of the future psychologists are interpreted as a system of managed internalization of necessary basis of general and special professional competencies that use the possibilities and effects of inter-subject psychological interaction under the conditions of interactive teaching environment. Technologies of blended learning are characterized as the ways to stimulate flexible, initiative and responsible practice of personalized professional training for the future psychologists that effectively combines the possibilities of their traditional (offline), distant and mobile teaching. Project technologies are progressive practices and ways to produce rationalized, operationalized and realistic aims that allow presenting (model) conditions and their professional situations of practicing psychologist’s activity where the future psychologists train obtained theoretical knowledge and test obtained practical skills.

Analyzed technologies of professional training for the future psychologists allow to optimize and widen the process of individual trajectories construction of the development of their general and special professional competencies and support the obtaining of the latest psychological tools with the prospects to use it in the following professional activity in an effective way.

Keywords: future psychologists, professional training, technologies of professional training, interactive technologies, technologies of blended learning, project technologies.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30